...

BEATYFIKACJA

Z zapisków pamiętnikarskich bł. Natalii z lat 1939-1943, Być poetką życia, 2020:

..Kim jestem, kim byłam, o tym przecież decydować będą nie tyle słowa, które na papierze zostaną, ale przede wszystkim to, co ze mnie żyć będzie w ludziach, w mojej rodzinie, w młodzieży, co stała się przedmiotem moich trosk wychowawczo-naukowych, wreszcie w tych, co zetknęli się ze mną na jakimkolwiek odcinku życia.

Ze wspomnienia przyjaciółki Natalii z wojennego Krakowa Marii Woyczyńskiej:

,,Klimat okupacji przez długie lata jeszcze nie przestanie być fermentem twórczym. Ta nieco paradoksalna teza znajduje uzasadnienie w sylwetkach, czy też pełnych życiorysach ludzi, którzy w bezkompromisowej walce ze zbrodnią hitleryzmu zginęli w obronie najwyższych wartości. … Nie trzeba o tym zapominać pomimo niwelującej wydarzenia roli czasu. Trzeba pamięć o tych ludziach utrwalać jako cenny fragment katolickiej kultury tych lat. Sens etyczny życia i śmierci niektórych ofiar obozów koncentracyjnych stanowi przecież bogactwo duchowe Mistycznego Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Sens ten jest zarazem ideowym wskaźnikiem wyceny naszego życia w stosunku do dobra społecznego.”

Stanisław Baj
BEATYFIKACJA W WARSZAWIE KOLOR
Mateusz Środoń kap. Muz Powst . Warszaw.

Aktu beatyfikacji 108 polskich męczenników, którzy ponieśli śmierć za wiarę w czasie II wojny światowej dokonał polski papież Jan Paweł II podczas uroczystej mszy św. 13 czerwca 1999 r. w Warszawie na placu Piłsudskiego. Natalia znalazła się w grupie beatyfikowanych męczenników reprezentujących Archidiecezję Poznańską, jako jedna z dwóch świeckich kobiet w tym gronie.

Z homilii Jana Pawła II:

„Dzisiaj radujemy się z beatyfikacji stu ośmiu męczenników duchownych i świeckich, to przede wszystkim dlatego, że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa – darem przywracającym nadzieję. Gdy bowiem dokonujemy tego uroczystego aktu, niejako odżywa w nas wiara, że bez względu na okoliczności, we wszystkim możemy odnieść pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.”

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.