...

Rok wydania: 2013

Bł. Natalia Tułasiewicz. Przeciw barbarzyństwu – listy, dzienniki, wspomnienia

Wydawca: Wydawnictwo Flos Carmeli

Aktualność refleksji bł. Natalii wydaje się uderzająca. Głębokie zmaganie wewnętrzne z problemem zła w świecie, zwłaszcza występującego w postaci gwałtu, przemocy, eksterminacji jednych narodów przez drugie, masowej zagłady zbliża dziś w sposób szczególny doświadczenie Natalii do współczesnego człowieka myślącego, szczególnie – traktującego serio swe chrześcijaństwo. Obowiązek ustosunkowania się wobec zła dotyczy wszystkich w sumieniu.

Akt beatyfikacji Natalii Tułasiewicz w gronie polskich 108 męczenników II wojny światowej, jakiego dokona w 1999 roku w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II, stanowi potwierdzenie aktualności tego wzoru heroicznej świadomej siebie świętości w XXI wieku. Autentyzm przedstawianych świadectw skutecznie wciąga czytelnika w świat głębokiej kultury wewnętrznej i dynamiki życia duchowego osoby zasługującej na więcej niż chwilę uwagi.

Barbara Judkowiak. Ze słowa od redakcji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.