...

MODLITWA NAUCZYCIELA

Za wstawiennictwem
bł. Natalii Tułasiewiczówny

Wszechmogący Boże, który jesteś źródłem wszelkiej prawdy, dobra i piękna, dziękuję Ci, że w okrutnym czasie wojny wzbudziłeś na polskiej ziemi piękną postać błogosławionej Natalii Tułasiewiczówny, wytrwałej nauczycielki. Za wstawiennictwem daj mi wrażliwe i pełne wiary serce, aby widziało Twoja rękę w historii życia. Daj mi stałe pragnienie rozwoju i umiejętność łączenia tego co nowe z tym co wieczne. Niech wiedza przekazywana przeze mnie nigdy nikogo od Ciebie nie oddala, ale niesie mądrość. Naucz mnie głosić Twoją „Słoneczną Miłość” w świecie i w Tobie kochać wszystkie przejawy życia i powierzonych
mi ludzi. Pomóż mi dochować wierności mojemu nauczycielskiemu powołaniu. Niech moje życie oraz życie moich bliskich i wychowanków stanie się pięknym psalmem na Twoja chwałę. Proszę o to przez Chrystusa, Przyjaciela mojej duszy. Niech się tak stanie. Amen. Błogosławiona Natalio – módl się za nami.

Modlitwę ułożył ks. bp. Piotr Turzyński opiekun nauczycieli
z ramienia KEP

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.