...

O triumf dobra. Nowenna

Wydawca: Wydawnictwo Flos Carmeli

„Każdy z nas jest ogniwem w łańcuchu przyczyn i skutków, które sięgają nieskończoności… W takiej perspektywie sens osobistego życia można zamknąć w słowach: żyj tak, jakby tylko od jakości twojego życia zależał los świata, módl się tak, jakby tylko od twojej modlitwy zależały dzieje pokoju i wojny…Chcę i pragnę w tym łańcuchu być wartością żywą, żywą nie siłą własnych możliwości, ale pokorną i wdzięczną współpracą woli z otrzymanymi od Stworzyciela, Odkupiciela i Ducha darami”.

Bł. Natalia Tułasiewicz, Być poetka życia.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.